Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας του ΟΣΔΕΛ «Παιδί και ανάγνωση»

Στη συ­νέ­ντευ­ξη Τύ­που που διορ­γα­νώ­θη­κε στα γρα­φεία του Ορ­γα­νι­σμού, την Πέμ­πτη 18 Απρι­λί­ου, πα­ρου­σιά­στη­καν τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας «Παι­δί και ανά­γνω­ση», που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε υπό την επι­στη­μο­νι­κή διεύ­θυν­ση του Νί­κου Πα­να­γιω­τό­που­λου, κα­θη­γη­τή κοι­νω­νιο­λο­γί­ας στο Τμή­μα Επι­κοι­νω­νί­ας και Μ.Μ.Ε. του Εθνι­κού και Κα­πο­δι­στρια­κού Πα­νε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών. Η με­λέ­τη αυ­τή έρ­χε­ται, ως συ­νέ­χεια και λο­γι­κό επα­κό­λου­θο της έρευ­νας «Ανα­γνώ­σεις, ανα­γνώ­στες και ανα­γνώ­στριες. Το βι­βλίο και το κοι­νό του στην Ελ­λά­δα» για την ανα­γνω­στι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά των Ελ­λη­νί­δων και των Ελ­λή­νων, που πα­ρου­σιά­στη­κε πριν δύο χρό­νια.

Η έρευ­να «Παι­δί και ανά­γνω­ση» διε­ρευ­νά αφε­νός τη σχέ­ση που δια­τη­ρούν τα παι­διά με την ανά­γνω­ση και αφε­τέ­ρου τον ρό­λο της εκ­παί­δευ­σης στη δια­μόρ­φω­ση της σχέ­σης αυ­τής, για να κα­τα­λή­ξει στην πρό­τα­ση εξει­δι­κευ­μέ­νων πο­λι­τι­κών φι­λα­να­γνω­σί­ας για όλες τις ομά­δες του πλη­θυ­σμού.

Τα συ­μπε­ρά­σμα­τα της έρευ­νας:

  • Η μα­θη­τεία στην ανά­γνω­ση εγ­γρά­φε­ται αρ­χι­κά στα σώ­μα­τα των παι­διών μέ­σω των αντί­στοι­χων οι­κο­γε­νεια­κών πρα­κτι­κών.
  • Το παι­δί που εμπλέ­κε­ται στα­θε­ρά και συ­στη­μα­τι­κά στην ανα­γνω­στι­κή πρα­κτι­κή (αρ­χί­ζει να) κα­τα­νο­εί τον κό­σμο της ανά­γνω­σης σι­γά-σι­γά, πο­λύ κα­λά, κα­τά μία έν­νοια, να τον βιώ­νει ως αυ­το­νό­η­το κό­σμο.
  • Το παι­δί που αγα­πά την ανά­γνω­ση έχει σφυ­ρη­λα­τη­θεί, έχει ανα-τρα­φεί, έχει υπο­βλη­θεί στα κα­θη­με­ρι­νά οι­κο­γε­νεια­κά προ­γράμ­μα­τα ανα­γνω­στι­κής δρά­σης, εν εί­δει αντι­κει­με­νι­κών δυ­νη­τι­κο­τή­των, επει­γου­σών ανα­γκών.
  • Τα παι­διά κα­τα­σκευά­ζουν την ανα­γνω­στι­κή, κοι­νω­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τά τους και προ­σπα­θούν ενί­ο­τε να ανα­δεί­ξουν και να προ­ω­θή­σουν ή ακό­μα και να επι­βά­λουν τις επι­λο­γές τους, αλ­λά το κά­νουν πά­ντα με από­ψεις, συμ­φέ­ρο­ντα και αρ­χές κα­θο­ρι­σμέ­νες από τη θέ­ση που κα­τέ­χουν μέ­σα στον κοι­νω­νι­κό κό­σμο που ζουν και επι­θυ­μούν να ζή­σουν.
  • Το παι­δί που αγα­πά την ανά­γνω­ση απο­τε­λεί διά­στα­ση του νό­μου πως το πο­λι­τι­σμι­κό κε­φά­λαιο πά­ει στο πο­λι­τι­σμι­κό κε­φά­λαιο.

Οι προ­τά­σεις της έρευ­νας:

  • Έμ­φα­ση, από το δη­μο­τι­κό σχο­λείο, σε ασκή­σεις έκ­φρα­σης της σκέ­ψης των παι­διών.
  • Στε­λέ­χω­ση κά­θε σχο­λεί­ου με το ίδιο πο­σο­στό δι­δα­σκό­ντων με δια­φο­ρε­τι­κά προ­σό­ντα και πα­ρο­χή του ίδιου πο­λι­τι­στι­κού εξο­πλι­σμού.
  • Δη­μιουρ­γία σώ­μα­τος βοη­θών εκ­παί­δευ­σης, σω­στά αμει­βό­με­νων, με προ­ο­πτι­κές κα­ριέ­ρας, οι οποί­οι, έχο­ντας ει­δι­κή κα­τάρ­τι­ση, θα κά­νουν φρο­ντι­στη­ρια­κού τύ­που ανα­γνω­στι­κή με­λέ­τη.
  • Συ­μπλη­ρω­μα­τι­κές εκ­παι­δεύ­σεις ανά­κτη­σης και επα­νόρ­θω­σης της ανα­γνω­στι­κής ικα­νό­τη­τας, τό­σο κα­τά τη διάρ­κεια της σχο­λι­κής χρο­νιάς όσο και κα­τά τη διάρ­κεια των δια­κο­πών.
  • Γε­φύ­ρω­ση του χά­σμα­τος ανά­με­σα στους πε­ρι­φε­ρεια­κούς και στους πε­ρι­θω­ρια­κούς θε­σμούς εκ­παί­δευ­σης ή διά­δο­σης της ανα­γνω­στι­κής πρα­κτι­κής και του σχο­λι­κού θε­σμού.

Όπως προ­κύ­πτει, η άνι­ση σχέ­ση με την ανά­γνω­ση, την οποία βιώ­νουν τα παι­διά που προ­έρ­χο­νται από συ­γκε­κρι­μέ­νες κοι­νω­νι­κές ομά­δες, πα­ρά­γει κοι­νω­νι­κές, πο­λι­τι­σμι­κές και οι­κο­νο­μι­κές ανι­σό­τη­τες. Σύμ­φω­να επί­σης με τα ευ­ρή­μα­τα της με­λέ­της, προ­ϊ­ό­ντα πο­σο­τι­κής και ποιο­τι­κής έρευ­νας, ο ρό­λος της εκ­παί­δευ­σης στη συ­γκρό­τη­ση μιας σχέ­σης αγά­πης του παι­διού με την ανά­γνω­ση εί­ναι ισχυ­ρά κα­θο­ρι­στι­κός και ποιο­τι­κός.

Με βά­ση αυ­τά τα δύο δε­δο­μέ­να, εί­ναι προ­φα­νές ότι αν η πο­λι­τεία και οι εταί­ροι δεν ανα­λά­βουν δρά­ση, αν δεν ξε­κι­νή­σει η προ­σπά­θεια απο­κα­τά­στα­σης των ανα­γνω­στι­κών ανι­σο­τή­των μέ­σω του εκ­παι­δευ­τι­κού συ­στή­μα­τος, οι κοι­νω­νι­κές και πο­λι­τι­σμι­κές ανι­σό­τη­τες θα συ­νε­χί­σουν να διευ­ρύ­νο­νται εις βά­ρος των παι­διών που προ­έρ­χο­νται από ευά­λω­τες ομά­δες, στε­ρώ­ντας τους την ευ­και­ρία για προ­σω­πι­κή, επαγ­γελ­μα­τι­κή και κοι­νω­νι­κή εξέ­λι­ξη και κα­τ’ επέ­κτα­ση στε­ρώ­ντας τη χώ­ρα από μια κα­θο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή στην ανα­γκαία ανά­πτυ­ξή της.

ΠΗΓΗ: https://www.osdel.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ